Kinderopvang 't Nest
Fusie Stichting Kinderopvang Grubbenvorst en Stichting Dynamiek Samenspel een feit

Fusie Stichting Kinderopvang Grubbenvorst en Stichting Dynamiek Samenspel een feit

De besturen van Stichting Kinderopvang Grubbenvorst en Stichting Dynamiek Samenspel hebben in de afgelopen jaren onderzocht of verregaande samenwerking tussen beide partijen meerwaarde zou kunnen hebben. Daarbij is gekeken naar kansen en risico's. Er is een visie ontwikkeld hoe de samenwerking qua structuur en organisatie het beste vorm kan krijgen. Dit heeft geresulteerd in een fusie van beide organisaties met ingang van 1 januari 2013. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben de partijen in 2012 in toenemende mate al samengewerkt.

Motivatie

In de Gemeente Horst aan de Maas is behoefte aan kwalitatief goede kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dynamiek Samenspel is de expert in peuterspeelzaalwerk en Stichting Kinderopvang Grubbenvorst heeft op het gebied van kinderopvang een bijzonder goed imago en biedt dienstverlening waar ouders teverden over zijn en veel vertrouwen in hebben.
De fusie tussen beide werksoorten en samenwerkingspartners draagt bij aan een continu en kwalitatief hoogwaardig aanbod in de kernen Grubbenvorst, Lottum, Melderslo, Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray, Horst Centrum, Hegelsom, Meterik, America en Griendtsveen.

Door de fusie ontstaat een nieuwe organisatie die:

  • Maatwerk voor ouders en kinderen in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kan leveren in de dorpen binnen ons werkgebied;
  • In staat is om dit aanbod voor langere tijd te garanderen;
  • Een intensieve en inhoudelijke samenwerking met de primaire onderwijspartners, Dynamiek Scholengroep / Stichting Akkoord Po, en Welzijn kan onderhouden. De nieuwe organisatie is voldoende krachtig en mede verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. De focus ligt niet op samenwerking in een "gebouw" maar op het pedagogisch concept waaraan de verschillende pedagogisch professionals een bijdrage leveren.

In samenwerking met het primair onderwijs realiseert de nieuwe organisatie een samenhangend geheel van pedagogische voorzieningen, door zorg te dragen voor:

  • Een aansluitende overgang tussen schooltijd en BSO;
  • Een warme overdracht tussen spelen, ontwikkelen, leren, opvang, ontmoeten en vrije tijd;
  • Een goede afstemming van de (pedagogische) regels;
  • Gezamenlijke afspraken over de ontwikkelingslijn van kinderen, zodat alle betrokkenen op een opbouwende en eenduidige wijze een bijdrage leveren;
  • Afstemming over de aandacht van zorgkinderen;
  • Tijdig signaleren en een plan van aanpak bij eventuele ontwikkeling- en onderwijsachterstanden.