Header

Neem gerust contact met ons op

Ruilservice

Ruilservice 2018


Wil je vanwege vakantie of andere omstandigheden een vaste opvangdag van jouw kind ruilen, dan kan dit, onder voorwaarde dat er “open” plaatsen zijn. Een soepele uitvoering van ons ruilservice hangt nauw samen met het tijdig doorgeven én het kunnen inplannen van kind(eren) en pedagogisch medewerkers, waarbij rekening moet worden gehouden met de wet- en regelgeving.

Je kunt de ruilaanvraag indien door je kind in het ouderportaal of de app af te melden voor een bepaalde “vaste opvangdag” en vervolgens weer aan te melden voor een “niet-vaste opvangdag”. In principe kunt u een onbeperkt aantal keren gebruik maken van de ruilservice.

De ruilaanvraag komt vervolgens binnen bij de verantwoordelijke Senior Pedagogisch Medewerker (SPM) van de locatie waar je kind opgevangen wordt. Deze gaat binnen zijn locatie bekijken wat de mogelijkheden zijn en zal je z.s.m. via een bericht in het ouderportaal laten weten of de aanvraag goed- dan wel afgekeurd is.

Spelregels ruilservice

Aan het ruilen van dagen zijn een aantal spelregels verbonden, namelijk:
 

 1. Aanvragen voor ruildagen kunnen alleen via het ouderportaal of de app worden ingediend;
   

 2. De aanvraagperiode tot de geruilde dag (=afwezige dag) is maximaal 90 dagen;
  Stel het is vandaag 1 januari, dan mag de geruilde dag niet verder in de toekomst liggen dan 1 april;

 3. De ruilaanvraag moet minimaal 7 dagen voor aanvang van de ruildag (=nieuw aanwezige dag) ontvangen zijn via het ouderportaal of app;
  Stel dat je de ruildag wilt inzetten op 23 maart, dan moet de aanvraag vóór 16 maart ontvangen zijn;
   

 4. De ruildag moet 30 dagen vóór of ná de geruilde dag ingezet worden;
  Stel dat de geruilde 20 september is, dan moet ruildag tussen 20 augustus en 20 oktober liggen;
   

 5. Ruilen is alleen mogelijk als de groepsbezetting dit toelaat, dit wordt bepaald door de SPM. Leidend hierin zijn de wettelijke normen met betrekking tot de 3-uursnorm, leidster-kindratio (BKR) en het vier-ogenprincipe;
   

 6. Afwezigheid door ziekte kan niet worden ingezet als ruildag;
   

 7. Als je kind op de afgesproken ruildag niet aanwezig is wordt deze dag toch als ruildag gezien en kan deze niet nog een keer worden ingezet;

 8. Nationale feestdagen die op een vaste opvangdag vallen kunnen ingezet worden om te ruilen;
   

 9. Binnen de geldende spelregels kan de ruilservice ook toegepast worden bij studiedagen;

 10. De ruilservice kan alleen gebruikt worden binnen de dagopvang en de buitenschoolse opvang;

 11. De ruilservice kan niet binnen het peuterprogramma (peuterspeelzaal) worden gebruikt;
   

 12. Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van de ruilservice binnen de vaste (stam)groep van je kind, maar wel bij een andere groep op de betreffende locatie, dan kan het kind, met schriftelijke toestemming van de ouders, eenmalig op een andere groep worden geplaatst;


Website door Forwart sitemap