header-herfst2

Neem gerust contact met ons op

Contact met ouders

Kinderen verdienen persoonlijke begeleiding. Ook is het belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van ouders en kind. Contact maken, contact houden en bijzonderheden uitwisselen over de situatie thuis en op de opvang, is hierbij essentieel. We zijn hierbij altijd alert op het 'welbevinden' van uw kind. We willen graag samen met u een goede vertrouwensband opbouwen die erop gericht is uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Persoonlijke contactmomenten

Het is belangrijk dat ouders weten hoe het met hun kind gaat op de peuterspeelzaal of de opvang en wat daar gebeurt. We hebben diverse contactmomenten vastgesteld binnen Kinderopvang 't Nest, zoals bijvoorbeeld een intakegesprek en oudergesprekken. Tijdens het brengen en halen van uw kind kunt u informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerker. Daarnaast wordt er minimaal één keer per jaar de ontwikkeling van uw kind tijdens een persoonlijk gesprek besproken. Natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wilt u rustig met de (senior) pedagogisch medewerker of clustermanager spreken, maak dan gerust een afspraak.

Nieuws en informatievoorziening

Kinderopvang 't Nest wil ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en stagiaires laten deelnemen aan haar wereld. Daarom brengen we onze doelgroepen via diverse kanalen op de hoogte.

'De pedagogische visie en de praktische vertaling daarvan naar het pedagogisch handelen van onze medewerkers staat uitgebreid beschreven in de pedagogische werkplannen van de locaties.'

Alle ouders die opvang afnemen bij Kinderopvang 't Nest kunnen inloggen in ons digitale ouderportaal. Via uw computer, tablet of smartphone kunt u gebruik maken van het ouderportaal. Via het ouderportaal kunt u uw kind aan- en afmelden en u kunt foto's bekijken van uw kind die op de groep zijn gemaakt. Ook kunt u nieuwsberichten bekijken en berichten sturen naar de groep waar uw kind in verblijft. Daarnaast is het heel eenvoudig om incidentele opvang of een ruiling aan te vragen. Ook heeft u via het ouderportaal inzicht in uw uren bundels.


Website door Forwart sitemap